شناسه خدمات

1دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجیاعطای تابعیت، موضوع ماده 979 قانون مدنی
2دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجیاعطای تابعیت، موضوع ماده واحد تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی
3دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجیتمدید و تعویض مدارک اقامتی اتباع خارجی
4دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجیثبت ازدواج (زن و مرد افغانی)
5دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجیشناسایی و صدور مجوز اقامت و تردد اتباع خارجی دارای مادر ایرانی
6دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجیصدور برگه خروج از کشور و معرفی نامه ناجا (خروج و مراجعت)
7دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجیصدور برگه مسافرتی
8دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجیصدور مجوز مدارک اقامتی اتباع خارجی 
9دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجیتبدیل وضعیت اقامتی اتباع خارجی از کارت آمایش به گذرنامه
10دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجیتجدید کارت شناسایی پناهندگان
11دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجیسرشماری مهاجرین غیر قانونی
12دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجیابطال مدارک و لغو پناهندگی اتباع خارجی متخلف
13دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجیبررسی درخواست جابجایی محل سکونت و انتقال پرونده شناسایی (داخل استان-خارج استان)
14دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجیثبت طلاق
15دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجیثبت فوت و ابطال مدرک متوفیان اتباع خارجی
16دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجیثبت وصدورمدرک اقامتی نوزادان اتباع خارجی
17دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجیصدور پروانه زناشویی زن ایرانی با مرد خارجی
18دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجیصدور مجوز ثبت ازدواج زن و مرد ایرانی با اتباع خارجی
19دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجیصدور یا تمدید برگه تردد90 روزه 
20مرکز مدیریت عملکرد و بازرسیرسیدگی و پاسخگویی به شکایات
21دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجیپذیرش، نگهداری و اخراج اتباع خارجی غیر مجاز و متخلف
22دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجیطرح اربعین
23دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجیصدور گواهی دانش آموزان مشمول تحصیل فاقد اقامت

 

لیست شناسه خدمات
ردیفعنوان خدماتعنوان زیرخدمتدانلود شناسه خدماتدرخواست خدماتپاسخ خدمت درخواست شده
1وقوع بحرانواکنش در مواقع بحران  
2هشدار سریع در بحران و حوادث مترقبه (صدور اطلاعیه ها و هشدارها)
3پس از بحرانپرداخت خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه و بحرانها
4رسیدگی به تخلفات اداریرسیدگی به درخواستهای تخلفات اداری
5ارزیابی عملکرد دوره ای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری
6ارزیابی عملکرد موردی هیات رسیدگی به تخلفات اداری
7مدیریت عملکردارزیابی عملکرد وزارتخانه و واحدهای تابع ستادی و استانی
8

بازرسی دوره ای و یا موردی ازواحدهای ستادی، استانی و سازمانهای تابعه

انجام بازرسی دوره ای و یا موردی از واحدهای ستادی ،استانی و سازمانهای وابسته
9پیگیری نتیجه بازرسی دوره ای و یا موردی از واحدهای ستادی ،استانی و سازمانهای وابسته
10ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات(استانداری)ارزیابی عملکردمدیران دستگاههای اجرایی استان
11پایش سلامت اداری و حقوق شهروندیارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در زمینه صیانت ازحقوق شهروندی در نظام اداری
12رسیدگی تخلفات اداری در زمینه صیانت از حقوق شهروندی در نظام اداری
13صدور پروانه فعالیت تشکلهای مشمول قانون فعالیت احزاب و جمعیت هاصدور پروانه فعالیتهای تشکلهای قانون فعالیت احزاب و جمعیتها
14صدور مجوز برای تشکل های صنفی ،سیاسی ،دانشجویی و کارگری
15صدور مجوز دفاتر فرعی احزاب و گروههای سیاسی و در سطح استان و شهرستانها
16 نظارت و حل مشکلات تشکل های صنفی ،سیاسی ،دانشجویی و کارگری
17پاسخگویی به شکایات فرق ،اقوام و مذاهب
18

رسیدگی به امور مطرح در هیات 

مرکزی حل اختلاف امور 

شوراها و شهرداریها

رسیدگی کمیسیون به سفرهای اعضا شوراهای اسلامی به خارج از کشور
19رسیدگی به پیشنهادات هیات های حل اختلاف استانها در مورد انحلال شورای شهر(ماده 91 قانون شوراها)
20رسیدگی به شکایات و اعتراضات اعضای شوراهای اسلامی نسب به آرای هیات های حل اختلاف استانها(تبصره 2 ماده 92 قانون شوراها)
21رسیدگی به اعتراضات فرماندار شهرستان تهران و شورای استان تهران در مورد مصوبات شورای اسلامی تهران(ماده 90 قانون شوراها)
22رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی به مصوبه اجرایی شده مغایربا قانون شوراها(تبصره 2 ماده 90 قانون شوراها)
23رسیدگی به اتهامات موضوع ماده 92 قانون شوراها در مورد اعضای شورای استان و شورای عالی استانها(بند 2 و 3 ماده 93 قانون شوراها)
24رسیدگی به موارد تخلف از قانون شوراها(تبصره 2 ماده 89 قانون شوراها)
25نظارت بر مدیریت روستاییرسیدگی به تخلفات شهرداریها
26رسیدگی به تخلفات دهیاران
27نظارت بر مدیریت شهری و روستاییرسیدگی به تخلفات شهرداریها و دهیاریها
28نظارت بر مدیریت شهریتایید حکم شهرداران
29مجوز اعمال قانون ماده 9 تملک اراضی
30ساماندهی و ارزیابی امور شهرسازی مربوط به کمیسیونهای مواد 100 و 99قانون شهرداریها برای طرح های شهری
31پاسخگویی به درخواستهای فنی و عمرانیرسیدگی و پاسخگویی به استعلامات مردمی و نهادهای مرتبط در خصوص طرههای شهری
32نظارت بر حسن اجرای طرحها و پروژه های عمرانی کشور
33درخواست پیشنهاد بررسی لوایح و طرحهای دولت و مجلس و سازمان نظام مهندسی ایران

 

سایر خدمات دارای شناسه مشترک با وزارت کشور
ردیفعنوان خدماتدانلود شناسه 
1شناسه خدمات حوزه استاندار و روابط عمومی
2شناسه خدمات پدافند غیر عامل
3شناسه خدمات امور بانوان و خانواده
4شناسه خدمات دفتر اتباع و امور خارجه
5شناسه خدمات دفتر امنیتی و انتظامی
6شناسه خدمات دفتر اجتماعی و فرهنگی
7شناسه خدمات دفترشهری و شوراها
8شناسه خدمات دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد و امور حقوقی
9شناسه خدمات دفتر جذب و سرمایه گذاری
10شناسه خدمات دفتر سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری
11شناسه خدمات دفتر هسته گزینش
12شناسه خدمات دفتر مدیریت بحران