معرفی مدیر کل


آقای 

شماره دفتر: 


معرفی همکاران دفتر سیاسی انتخابات و تسیمات کشوری

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پست

اهم  وظایف

عکس

شماره تلفن

1

 

مدیر کل سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری

هماهنگی و نظارت بر انجام امور سیاسی

هماهنگی و اجرای امور مربوط به برگزاری انتخابات

هماهنگی و نظارت بر انجام امور مربوط به تقسیمات کشوری

سایر امور محوله   

 

2

عباس رمضانی

معاون امور سیاسی

مدیر کل امور سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری

هماهنگی و پیگیری ارجاعات مربوط به امور سیاسی

هماهنگی و پیگیری امور مربوط به روابط خارجی

سایر امور محوله

 

31972307

3

عباسعلی حاجی زاده

معاون امور انتخابات و تقسیمات کشوری

مدیر کل امور سیاسی ، انتخابات و تقسیمات کشوری

هماهنگی و پیگیری امور اجرایی و آموزش انتخابات

انجام و پیگیری ‌مسائل مرتبط با تقسیمات کشوری

سایر امور محوله

 

31972316

4

بیژن حسین نژاد

کارشناس هماهنگی و پیگیری

هماهنگی و پیگیری امورات دفتر مدیر کل

سایر امورات محوله

31972303

5

رامین بهمرام مهربان

کارشناس امور سیاسی

هماهنگی و پیگیری امور مربوط به کمیسیون  اقوام ، فرق و مذاهب

جمع آوری و ارسال اخبار و اطلاعات سیاسی استان به وزارت کشور 

سایر امور محوله

 

31972310

6

رئیس گروه امور سیاسی ، اقوام و احزاب

هماهنگی و پیگیری امور سیاسی ( اخبار ، اطلاعات ، همایش ها ، گزارشات و ...)

انجام و پیگیری امور مربوط به انتصابات

سایر امور محوله

 

 

7

حمیده زبردست

کارشناس امور سیاسی

انجام و پیگیری امور مربوط به احزاب و تشکلهای صنفی و سیاسی

انجام و پیگیری امور مربوط به اجتماعات و راهپیمایی های قانونی

سایر امور محوله

 

31972305

8

امید شجاع دل

کارشناس امور انتخابات  

انجام و پیگیری امور مربوط به طرحهای تقسیمات کشوری

پیگیری آمار ، اخبار و اطلاعات انتخابات استان

سایر امور محوله

 

31972312

9

کوروش بینا

کارشناس امور سیاسی

انجام و پیگیری مسائل و مشکلات واحد های تولیدی و کارگری استان

انجام و پیگیری امور مربوط به برگزاری جلسات کمیسیون امنیت کارگری

سایر امورات محوله

 

31972317

10

عبداله قادری

کارشناس امور انتخابات 

جمع آوری ، تنظیم و ارسال اخبار و اطلاعات

تهیه ماهنامه خبری

سایر امور محوله

 

31972308

11

رشید نبی زاده

کارشناس امور انتخابات

انجام و پیگیری امور مربوط به تامین لوازم برگزاری انتخابات

سایر امور محوله

 

31972309

12

محمد مطهری

کارشناس امور سیاسی

انجام امور مربوط به تشکلهای صنفی و سیاسی دانشجویی

انجام امور مربوط به کمیسیون امنیت دانشجویی

سایر امور محوله

 

31972314